Polityka prywatności

Korzystaj z cyfrowej gotówki!

Nasza zasada jest bardzo prosta: nie zbieramy żadnych informacji, będziemy wiedzieć tylko to, co sam nam wyślesz.

Niniejszy dział wyjaśnia, jakie informacje są zbierane, jak informacje te są użytkowane lub/oraz w jaki sposób są one przechowywane. Korzystając z naszej strony billon.info wyrażasz zgodę na warunki określone w Polityce Prywatności. Jeżeli w całości bądź w części nie zgadzasz się z rzeczonymi warunkami, nie powinieneś korzystać z naszej strony. Prosimy również pamiętać o tym, że Polityka Prywatności dotyczy zarówno danych pozyskanych przez niniejszą stronę, jak i na drodze innej styczności (np. w postaci informacji przekazanych nam bezpośrednio przez Ciebie).

 

 

Dlaczego serwis billon.info należący do Billon spółka z o.o. nie korzysta z plików cookies?

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenie: www.billon.info (zwanych dalej także łącznie „Serwisami”) został stworzony i przyjęty przez Billon spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sękocińskiej 5/6; 02-313 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000444592, o kapitale zakładowym (kapitale wpłaconym w całości) w wysokości 20.000 PLN, NIP 7010363618, REGON 146470190 (zwaną dalej: „Spółką”) w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis

 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. niewykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.

Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach obowiązujące w Serwisie, a także składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie - bez żadnej odpłatności z tego tytułu - newsletterów.

Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.

Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Spółka nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w przypadku ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 

W jaki sposób serwis billon.info należący do Billon spółka z o.o. wykorzystuje informacje pochodzące z formularzy kontaktowych realizowanych w Serwisie?

Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez spółkę Billon zależy od wyrażenia przez daną osobę zgody.

Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach , np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o Użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisów, służą głównie do realizacji zobowiązań Spółki wobec Klientów. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:

 • po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie

lub

 • jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

Przypominamy również, że Spółka jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

 

W jaki sposób Spółka wykorzystuje informacje pochodzące z formularzy zamówień na newslettery, innych formularzy i badań ankietowych realizowanych w Serwisach?

W ramach Serwisów są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez Spółkę produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz ( w celu uzupełnienia tej wypowiedzi przeczytaj także odpowiedź na poprzednie pytanie).

W szczególności zaprenumerowanie elektronicznych newsletterów wydawanych przez Spółkę wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi zamówiony przez niego newsletter.

Uprzedzamy, że jeżeli zdecydujesz się nas subskrybować, możemy przesłać do Ciebie:

 • nasz newsletter;

 • e-maile promocyjne;

 • informacje dotyczące innych usług oferowanych przez www.billon.info.

W przypadku rzeczonej korespondencji, w każdym momencie będziesz mieć możliwość zrezygnowania z subskrypcji poprzez wysłanie wiadomości e-mail o tytule "Wypisanie" na adres biuro@billon.info.

Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisów oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisu i newsletterów do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Jakie informacje uzyskujemy, kiedy odwiedzasz naszą stronę?

W trakcie korzystania z naszej strony nie zbieramy żadnych informacji o Tobie, jak również takich informacji jak Twój adres IP.

Nie śledzimy żadnych aspektów Twoich wizyt na naszej stronie.

Nie gromadzimy żadnych danych szczegółowych, a udostępniony nam przez Ciebie w trakcie wypełnienia formularza kontaktowego adres e-mail przechowujemy do odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie oraz do ewentualnego informowania o usłudze billon w przyszłości.

Wszystkie informacje są przez nas gromadzone, opracowywane i wykorzystywane w zgodzie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883).

Dane przez nas gromadzone są wykorzystywane do:

 • zapewniania najwyższego standardu usług na naszej stronie,

 • przetwarzania ich w celu podwyższania jakości naszych usług,

 • dostarczenia Ci informacji o naszym rozwiązaniach, co do których wykazałeś zainteresowanie, a także tych, które naszym zdaniem, mogą przyciągnąć Twoją uwagę;

 • ułatwienia realizacji wszelkich zapytań, które mogą powstać między Tobą, a nami w trakcie korzystania z naszych usług.

Zastrzegamy sobie prawo dysponowania zgromadzonymi danymi w zakresie udostępniania ich podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zgromadzone informacje są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami modyfikacji bądź ingerencji wskazanych danych (utrata, zmiana) poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych.

 

Dlaczego serwis www.billon.info należący do Billon spółka z o.o. nie gromadzi informacji o użytkownikach i ich nie wykorzystuje?

W ramach działania naszej strony nie korzystamy z plików Cookies, które nie są wysyłane przez Twoją przeglądarkę w trakcie korzystania z naszej strony.

W przyszłości istnieje możliwość, że będziemy korzystać z zewnętrznych narzędzi do gromadzenia informacji (wymienionych wyżej), aktywności na naszej stronie itp., tak aby móc je na bieżąco monitorować i analizować za pomocą np. Google Analytics. Dzięki takim analizom zdobędziemy wiedzę, która pomoże lepiej zdiagnozować Twoje potrzeby.

 

W jaki sposób Spółka chroni prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?

Zastrzegamy, że Serwis nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych na jego forum) ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez Serwis, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

 

Jakie zabezpieczenia stosuje serwis billon.info należący do Billon spółka z o.o.?

Pozyskane informacje pozostają utajnione i zabezpieczone. Pozyskiwanie istotnych informacji (np. imię i nazwisko, adres mailowy) odbywa się tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Informacje przez nas przechowywane są aktualizowane na bieżąco.

Zgodnie z postanowieniami przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883) na drodze kontaktu z nami możesz uzyskać informację, jakie dane dotyczące Ciebie zostały przez nas zgromadzone. Jeżeli dopatrzysz się w nich jakiekolwiek nieścisłości, zostaną one przez nas niezwłocznie skorygowane.

Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Spółki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

 

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu billon.info należącego do Billon spółka z o.o.?

Rozwój naszych Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Spółkę polityce w zakresie ochrony prywatności. Ewentualne zmiany obowiązują niezwłocznie od momentu opublikowania ich na naszej stronie. W zależności od rodzaju zmian mogą być one ogłoszone i przedstawione:

 • na naszej stronie;

 • za pomocą e-maila (o ile pozostawiłeś nam swój adres);

 • w inny możliwy sposób.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na zapisy zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, wraz ze zmianami na niej wprowadzanymi.

Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

 

W jaki sposób skontaktować się z Serwisem?

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Spółkę polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: biuro@billon.info

 

DO GÓRY 

BETA